Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Działając na podstawie art. 13 lub14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Ato Signage Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, przy Al. Wojska Polskiego 29B, 62-800 Kalisz.

Z administratorem danych można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: ochronadanych@ato.pl

 

Przekazaliście Państwo swoje dane osobowe dobrowolnie, jednak w niektórych przypadkach ich przekazanie mogło stanowić niezbędny warunek zawarcia lub realizacji umowy.

 

Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:

 

 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w okresie utrzymywania relacji biznesowych oraz po ich ustaniu dla celów ustalenia lub dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami przez odpowiednie okresy przedawnienia takich roszczeń.

Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, będą przechowywane do momentu odwołania zgody lub w okresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celu w jakim zgoda została wyrażona.

 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Dane osobowe mogą otrzymać ponadto organy publiczne w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.

 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych do innego Administratora.

 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.